.

اطلاعات فردی

(Required)
آدرس(Required)

اطلاعات ملکی

نوع مالکیت محل کسب(Required)
نوع مالکیت منزل(Required)
اطلاعات فروشگاه یا انبار(Required)
مساحت انبار
مساحت فروشگاه
ارزش تخمینی انبار
 

اعتبارسنجی

اطلاعات بانکی(Required)
شعبه
نام بانک
شماره حساب
میزان اعتبار
 
(Required)
شماره جواز کسب
تاریخ صدور
نوع جواز کسب
تاریخ اعتبار
 
امکان وثیقه مالی برای پشتوانه مالی را دارید ؟(Required)
نوع فعالیت(Required)
اطلاعات دو کسبه بازار(Required)
نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
نشانی محل کسب
(Required)
نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
نشانی محل کسب

مدارک مورد نیاز

Max. file size: 10 MB.
Max. file size: 10 MB.
Max. file size: 10 MB.
Max. file size: 10 MB.